Sassoli: L’Europe doit être loyale envers ses citoyens 
 

Реч на Давид Сасоли, председател на Европейския парламент, пред Европейския съвет на 16 декември 2021 г.

Уважаеми дами и господа,

 

Бих искал да се възползвам от тази реч, за да споделя моето и на Парламента виждане относно предизвикателствата, които ни очакват до края на мандата – изминахме половината разстояние, но все още ни предстои дълъг път.

Пандемията не свършва, краят на тунела продължава да се отдалечава и все още не виждаме напредъка, от който Съюзът се нуждае – онзи европейски проект на надежда, който всички наши европейски съграждани очакват. Разбира се, имаме амбициозни проекти за нашата Европа, те са на дневен ред от началото на настоящия мандат и ние ги изпълняваме упорито, като променяме нещата, намираме консенсус помежду си и в крайна сметка – напредваме и преодоляваме различията си. Разбира се, Зеленият пакт, цифровият преход, една по-силна и по-демократична Европа, по-голяма социална справедливост – това са значими и необходими проекти, които Европа осъществява и които трябва да доведем до успешен завършек, от лоялност към нашите съграждани.

Европа, обаче, се нуждае също и най-вече, от нов проект на надежда – проект, който да обедини всички ни, проект, който да олицетвори нашия Съюз, нашите ценности и нашата цивилизация, проект, чието значение е очевидно за всички европейци и който да ни даде възможност да се обединим.

Считам, че можем да изградим този проект около три солидни оси, около едно тристранно желание на Европа, което се споделя единодушно от всички европейци: желанието за иновативна Европа, за Европа, която защитава и ръководи. 

 

На първо място – иновативна Европа

Иновациите, за които става дума, не се изчерпват само с технологичните иновации, така необходими за нашата икономика. Имаме нужда от иновативност във всички сфери – едно подновено усещане за творчество, за нашите институции, за нашите политики, за начините ни на действие и дори за начина ни на живот, тъй като екологичният преход изисква това.

Конференцията за бъдещето на Европа трябва да ни помогне да намерим възможните пътища към иновативност, за да възстановим усещането за проект, в който всички европейци могат да се разпознаят. Както знаете, понастоящем Конференцията работи усилено, а скоро ще дойде и времето на първите заключения. Категорично заявявам: няма да е възможно да избегнем отговорностите си, когато настъпи моментът за преминаване от думи към дела, от пожелания към проекти, от идеи към тяхната конкретна реализация. 

Ще трябва да сме иновативни във всички сектори! 

Разбира се, това важи за институционалната сфера. Нашият Съюз е несъвършен, той все още е в процес на изграждане. Парламентът отдавна представи конкретно предложение, за да направи нашите институции по‑демократични, по‑силни и по‑иновативни, чрез правото на законодателна инициатива.

Ще трябва да въведем иновации в нашето законодателство. Нашият Съюз трябва да бъде първи в определянето на стандарти, които днес привличат погледите на цял свят, най‑вече относно регламентирането на новите сектори от икономиката, които понастоящем представляват законодателна джунгла. Вече направихме това по отношение на защитата на личните данни и сега целият свят следва нашия пример. Дойде време да направим това и по отношение на цифровите пазари, за да избегнем опасността цифровите гиганти да законодателстват на мястото на гражданите.

Ще трябва също така да въведем иновации в нашето финансиране. По същия начин, когато става въпрос да финансираме нашите политики и нашите действия, трябва да не се страхуваме от промяната и да не треперим пред иновациите. Бих искал отново да припомня, че Парламентът и европейските граждани очакват с нетърпение публикуването на пакета за собствените ресурси, който би трябвало да позволи на Съюза да допълни финансовия си пакет по устойчив начин и да изплаща съвместно поетия дълг. Това е въпрос на надеждност и спазване на дадената дума. Но и тези иновации няма да ни освободят от необходимостта да приведем финансовата си рамка в съответствие с предизвикателствата на нашия век, като реформираме по реалистичен начин Пакта за стабилност и растеж. Не може повече да блокираме нашето бъдеще или това на нашите деца с правилото за 3%.

 

На второ място – Европа, която защитава.

Трябва да възстановим идеята, че Европа ни защитава, Европа защитава своите граници, своите граждани, действа в интерес на тяхната сигурност и за общото благо и суверенитета на всяка от своите държави членки. Направихме това с общата политика в областта на ваксините: съумяхме да докажем по решителен начин, че за да защити европейците, Европа е способна да се справи с най-тежките кризи. Трябва да продължим усилията си за изграждане на Европа на здравето и да укрепим структурите за здравеопазване в световен мащаб, за да осигурим повече превенция, защита и подготвеност при кризи. Приветствам решението на Световната здравна асамблея да започне преговори за обвързващ инструмент за борба с пандемиите.

Осигуряването на защита на европейските граждани предполага по-добра подготвеност за реакция при бъдещи кризи, независимо дали става въпрос за здравни, природни, търговски, дипломатически или военни кризи.

Това предполага на първо място укрепване на нашата обща политика за отбрана и сигурност, така че в случай че бъдат заплашени нашите интереси, да можем да предприемем съвместно по-бързи действия с повече решителност. Знам, че този въпрос ще бъде сред ключовите аспекти на предстоящото френско председателство и считам това за положително. 

Защитата на европейците означава също така да съумеем да укрепим решително интеграцията на нашите политики за управление на миграцията и на външните граници. В своите изказвания често съм повдигал въпроса за миграцията и убежището: не е тайна, че миграцията се е превърнала в ключов въпрос за външните отношения на ЕС, както и за дневния ред на нашата външна политика. Парламентът вече работи за подобряване на предложенията на Комисията за европейски пакт за миграцията и убежището въз основа на нов пакт за солидарност и отговорност. Съветът ще свърши своята работа и сега става въпрос за постигането на спешно споразумение, в противен случай в това досие ще надделеят популизмът и краткосрочните решения. Неотдавнашните събития по беларуската граница ясно показаха необходимостта от решителни и основани на солидарност действия в тази ключова област.

Защитата на европейските граждани означава да се гарантира, че трудът осигурява на всеки един от тях достоен живот, чрез достойна и справедлива минимална работна заплата. И за пореден път призоваваме за постигане на амбициозен компромис по този въпрос. Приветствам също така предложението на Комисията относно работещите през платформи, което следва да ни накара да възстановим социалната закрила на милиони европейски работници.

Защитата на европейските граждани означава също така възстановяване на баланса в небалансираните търговски отношения, когато определени държави ни заплашват с инвестиции или принудителни мерки.

И накрая, защитата на европейските граждани означава да бъдем в състояние да открием ефективни технически и икономически решения в случай на енергийна криза. Нито един европейски гражданин не трябва да бъде изоставен на енергийната бедност, дори когато международна криза внася смут на световните пазари: в подобни критични моменти Съюзът отново трябва да намери смели решения, за да гарантира сигурността на всички европейци.

 

И накрая – Европа, която ръководи благодарение на своя демократичен модел.

От години вече слушаме да се говори за устойчивост: Европа трябва да стане устойчива на икономически сътресения, на конфликти по границите, на екологични кризи, на социални кризи и т.н. Очевидно е, че се налага да преодоляваме такива кризи и да посрещаме такива предизвикателства: но наистина ли устойчивостта е единствената цел на нашите действия? Съсредоточаването върху устойчивостта донякъде означава да се признаем за победени, да се определим като жертви и уязвими.

Поради това Европа се нуждае не толкова от устойчивост, а по-скоро от възвръщане на гордостта на своя демократичен модел. Трябва да бъдем категорични в желанието си този модел на демокрация, свобода и благоденствие да се разпространява, да привлича, да бъде мечта не само за нашите европейски съграждани, но и отвъд нашите граници.

Да придадем блясък на нашия демократичен модел означава да докажем неговия успех, да демонстрираме ефикасността му в неговите публични политики и способността му да постига осезаеми резултати чрез силна решителност.

Надявам се 9 май – датата, на която се чества Денят на Европа, да бъде повод за съвместна, силна и обединена проява, която да свидетелства за споделения ни ангажимент към европейския проект и за ценностите и цивилизационния модел, които те предават.

Уважаеми дами и господа,

както разбрахте, днешната ми реч не се ограничава до актуални за момента въпроси. Счетох, че е важно да се възползвам от тази реч, за да насоча вниманието на всички към недостатъците на проекта. .

„Иновации, защита, разпространение“ – това са моите три предложения, които да насочват обновяването на нашия европейски проект. Скъпи Еманюел, по време на посещението ми в Париж миналия четвъртък, взех под внимание мотото, избрано от Франция за нейното председателство на Съвета на Европейския съюз: „Възход, сила, принадлежност“. Установявам, че този избор изцяло съвпада с избора, за който говорих:

— тъй като не съществува възход без иновации,

— тъй като силата, която искаме да постигнем за нашия Съюз, трябва да служи за отстояване на нашата визия за света и следователно да защитава европейските граждани;

— тъй като европейските граждани ще почувстват, че принадлежат към Европа, само ако нейният политически модел служи за пример и привлича.

Поради това се радвам, че тези различни визии за бъдещето се срещат. Сега от нас зависи да превърнем тези визии в конкретни действия, така че Европа да запази своята позиция и обещания в услуга на всички европейски граждани.

Благодаря и спорна работа!