Sassoli: „Europa trebuie să fie loială cetățenilor săi” 
 

Projev předsedy Evropského parlamentu Davida Sassoliho na zasedání Evropské rady pořádaném dne 16. prosince 2021

Dámy a pánové,

 

rád bych využil tohoto projevu k tomu, abych se s Vámi podělil o své pocity a pocity Parlamentu, pokud jde o výzvy, které nás čekají v poslední fázi volebního období. Ve fázi, kdy se nacházíme takříkajíc uprostřed našeho putování, ovšem velký kus cesty máme ještě před sebou.

Pandemie neustupuje, světlo na konci tunelu se stále vzdaluje a my stále nevidíme pokrok, který Unie potřebuje, nevidíme evropský projekt naděje, který všichni naši evropští spoluobčané očekávají. Samozřejmě máme pro naši Evropu ctižádostivé plány. Od začátku tohoto funkčního období o nich jednáme a usilovně na nich pracujeme, aktivně hledáme kompromis, snažíme se dojít ke vzájemnému konsensu, stručně řečeno: snažíme se dosáhnout pokroku navzdory rozdílům mezi námi. Projekty, jako je Zelená dohoda, digitální transformace, silnější a demokratičtější Evropa či větší sociální spravedlnost, to vše jsou jistě významné a nepostradatelné iniciativy, na kterých Evropa pracuje a v nichž musíme uspět, abychom prokázali loajalitu vůči našim občanům.

Evropa však také a především potřebuje nový projekt naděje. Projekt, který by nás všechny spojil, projekt, který by byl ztělesněním naší Unie, našich hodnot a naší civilizace, projekt, který by byl pro všechny Evropany samozřejmostí a díky němuž bychom se mohli spojit.

Domnívám se, že tento projekt může být postaven na třech silných osách, na trojí touze po Evropě, kterou by jednomyslně sdíleli všichni Evropané: na touze po Evropě, která inovuje, po Evropě, která chrání, a po Evropě, která je vzorem.

 

Evropa, která především inovuje

Inovace, o nichž zde hovoříme, nejsou jen inovace technologické, ačkoliv ty jsou pro naše hospodářství nezbytné. Potřebujeme inovace ve všech oblastech. Potřebujeme obnovit smysl pro kreativitu, a to v souvislosti s našimi institucemi, našimi politikami, našimi způsoby jednání a dokonce i v souvislosti s naším životním stylem, neboť právě to si žádá ekologická transformace.

Konference o budoucnosti Evropy nám musí pomoci nalézt možná inovativní řešení, která dají nový smysl projektu, s nímž se všichni Evropané budou moci ztotožnit. Jak dobře víte, tato konference je v současné době v plném proudu a brzy nastane čas vyvodit první závěry. Rád bych zdůraznil, že až bude nutné přejít od slov k činům, od přání k projektům a od nápadů k jejich konkrétnímu provedení, pak se nebudeme moci vyhnout odpovědnosti.

Bude třeba inovovat ve všech oblastech!

Samozřejmě v institucionální oblasti. Naše Unie je nedokonalá a její budování stále probíhá. Parlament již nějakou dobu prosazuje konkrétní návrh, po jehož přijetí by naše instituce byly demokratičtější, silnější a inovativnější, a to v případě, že by Parlamentu bylo svěřeno právo legislativní iniciativy.

Bude zapotřebí inovovat v rámci naší legislativy. Naše Unie musí být průkopníkem ve stanovování norem v oblastech, na něž se dnes soustředí celý svět, zejména norem v nových odvětvích ekonomiky, která jsou prozatím legislativní džunglí. Učinili jsme tak v otázkách ochrany osobních údajů a stali jsme se příkladem pro celý svět. Totéž učiníme – a již nadešel nejvyšší čas – i v souvislosti s digitálními trhy, aby legislativu stanovovali občané a nikoli gigantické digitální koncerny.

Bude zapotřebí inovovat naše metody financování. Také financování našich politik a opatření bude vyžadovat, abychom se nebáli změn a neměli obavy z inovací. Rád bych znovu připomněl, že Evropský parlament a evropští občané netrpělivě čekají na zveřejnění balíčku opatření zavádějících systém vlastních zdrojů, který by měl Unii umožnit, aby udržitelným způsobem posílila svůj finanční potenciál a splatila společný dluh. Jde o důvěryhodnost a splnění učiněných slibů. Tyto inovace nás ovšem nezbaví povinnosti přizpůsobit náš finanční rámec náročným úkolům našeho století, a to realistickou reformou Paktu o stabilitě a růstu. Svou budoucnost a budoucnost našich dětí již nemůžeme vtěsnat do pravidla 3 %.

 

Dále Evropa, která chrání

Je třeba vrátit se k myšlence, že Evropa nás chrání, Evropa chrání své hranice a své občany, jedná v zájmu jejich bezpečnosti, v zájmu společného blaha a v zájmu svrchovanosti každého ze svých členských států. Dosáhli jsme toho naší společnou politikou očkování: podařilo se nám jasně ukázat, že v zájmu ochrany svých občanů je Evropa schopna čelit těm nejzávažnějším krizím. Musíme se tedy i nadále snažit budovat zdravou Evropu a v celosvětovém měřítku posilovat naše zdravotní struktury, abychom zajistili lepší prevenci, ochranu a připravenost na krize. Vítám rozhodnutí Světového zdravotnického shromáždění zahájit jednání o závazném nástroji pro boj proti pandemiím.

Chránit evropské občany znamená, že musíme být lépe připraveni na všechny budoucí krize, ať už zdravotní, přírodní, obchodní, diplomatické či vojenské.

Předně to znamená, že je třeba posílit naši společnou obrannou a bezpečnostní politiku, abychom v případě ohrožení našich zájmů mohli společně jednat rychleji a důrazněji. Vím, že toto téma bude jedním z hlavních bodů nadcházejícího francouzského předsednictví, a je tomu tak správně.

Chránit evropské občany znamená také umět výrazně posílit integraci našich politik v oblasti řízení migrace a vnějších hranic. Ve svých projevech jsem vícekrát nadnesl otázku migrace a azylu. Není žádným tajemstvím, že migrace se stala klíčovým tématem vnějších vztahů EU a našich zahraničněpolitických programů. Parlament již pracuje na návrzích Komise k Evropskému paktu o migraci a azylu, které by rád zdokonalil na základě nového paktu solidarity a odpovědnosti. Svůj díl práce vykoná i Rada a nyní musíme urychleně dosáhnout dohody. V opačném případě převáží v této záležitosti populismus a krátkodobá řešení. Nedávné události na běloruských hranicích jasně ukázaly, že v této klíčové oblasti jsou nutná rozhodná a solidární opatření.

Chránit evropské občany znamená zajistit, aby každý z nich mohl žít důstojně z plodů své práce a aby minimální mzdy byly důstojné a spravedlivé. A v této oblasti opět vyzýváme k ambicióznímu kompromisu. Vítám taktéž návrh Komise týkající se zaměstnanců internetových platforem, díky němuž by milionům evropských pracovníků měla být opět zajištěna sociální ochrana.

Chránit evropské občany znamená také obnovit rovnováhu v případech, kdy jsou obchodní vztahy nevyvážené a některé země nás ohrožují svými investicemi nebo nátlakem.

A konečně, chránit evropské občany znamená schopnost najít účinná technická a ekonomická řešení v případě energetické krize. Žádný evropský občan by neměl být ponechán napospas energetické chudobě, a to ani v případě, že světové trhy naruší mezinárodní krize. Neboť také v takových kritických momentech musí Unie přijít s odvážným řešením, které zaručí bezpečnost všech Evropanů.

 

V neposlední řadě Evropa, která je díky svému demokratickému modelu vzorem

Již řadu let se hovoří o odolnosti. Evropa musí být odolná vůči hospodářským otřesům, konfliktům na hranicích, ekologické krizi, sociálním krizím atd. Tyto krize musíme samozřejmě překonat a takové výzvy řešit. Je však odolnost jediným cílem našeho jednání? Usilovat o odolnost již svým způsobem znamená, že uznáváme prohru a považujeme se za oběť, za zranitelnou bytost.

Evropa by tedy neměla usilovat jen o odolnost, ale i o znovunalezení hrdosti na svůj demokratický model. Musíme si vroucně přát, aby se tento model demokracie, svobody a prosperity šířil a aby byl přitažlivý a lákavý nejen pro naše evropské spoluobčany, ale i za našimi hranicemi.

Učinit z našeho demokratického modelu vzor pro ostatní znamená prokázat jeho úspěch, jeho účinnost ve veřejných politikách a jeho schopnost dosáhnout díky neochvějnému odhodlání hmatatelných výsledků.

Byl bych rád, kdyby příští 9. květen, tedy termín oslav Dne Evropy, byl příležitostí ke společnému, důraznému a jednotnému projevu naší společné angažovanosti v evropském projektu a oddanosti hodnotám a civilizaci, které ztělesňuje.

Dámy a pánové,

jak jste již pochopili, můj dnešní projev se neomezuje pouze na aktuální témata. Zdálo se mi důležité využít této možnosti k tomu, abych všechny upozornil na mezery v našem projektu.

„Inovovat, chránit, být vzorem“, to je trojice hesel, kterými by se podle mého názoru měla řídit rekonstrukce našeho evropského projektu. Drahý Emmanueli, při své návštěvě Paříže minulý čtvrtek jsem si dobře všiml motta, které si Francie zvolila pro své předsednictví v Radě EU: „Oživení, síla, sounáležitost“. Podotýkám, že výběr tohoto motta zcela odpovídá tomu, o čem jsem hovořil:

– protože nelze oživovat bez inovací;

– protože síla, kterou chceme pro naši Unii, musí sloužit k potvrzení naší vize světa, a tedy k ochraně evropských občanů;

– protože evropští občanů budou pociťovat sounáležitost s Evropou pouze tehdy, bude-li její politický model vzorem pro ostatní a bude-li lákavý.

Těší mne tedy, že tyto různé vize budoucnosti jsou si blízké. Nyní je naším úkolem proměnit tyto vize v konkrétní činy, aby si Evropa ve službách všech evropských občanů udržela své postavení a dostála svým slibům.

Děkuji a přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší práci!