Sassoli: L’Europe doit être loyale envers ses citoyens 
 

Prejav predsedu Európskeho parlamentu Davida Sassoliho na zasadnutí Európskej rady 16. decembra 2021

Vážené dámy, vážení páni,

 

v tomto prejave by som sa s vami chcel podeliť o to, ako ja a Parlament vnímame výzvy, ktorým budeme musieť čeliť na konci volebného obdobia, teraz, keď sa nachádzame uprostred cesty, no ešte stále nás čaká mnoho nových výziev.

Pandémia sa nekončí. A keďže svetlo na konci tunela je čoraz menej na dohľad, v nedohľadne je aj pokrok, ktorý Únia potrebuje – európsky projekt nádeje, ktorý od nás očakávajú všetci naši európski spoluobčania. Samozrejme, že sme pre Európu vypracovali ambiciózne projekty, diskutuje sa o nich od začiatku tohto volebného obdobia a my na nich húževnato pracujeme, zavádzame zmeny, snažíme sa o vzájomnú dohodu, skrátka: usilujeme sa napredovať bez ohľadu na to, čo nás odlišuje. Európska zelená dohoda, digitalizácia, silnejšia a demokratickejšia Európa, výraznejšia sociálna spravodlivosť – to všetko sú, prirodzene, zásadné a nevyhnutné projekty a Európa ich podporuje. Nesmieme v nich zlyhať, pretože nás k tomu zaväzuje lojálnosť voči našim spoluobčanom.

Európa však potrebuje okrem toho, a predovšetkým, nový projekt, ktorý prinesie nádej, projekt, ktorý nás všetkých spojí, ktorý bude stelesnením našej Únie, našich hodnôt a našej civilizácie. Projekt, ktorý svojou samozrejmosťou zaujme všetkých Európanov a vďaka ktorému sa všetci spojíme.

Domnievam sa, že tento projekt môžeme budovať na troch silných pilieroch, troch podobách Európy, ktoré si želajú bez výnimky všetci Európania: Európu, ktorá inovuje, Európu, ktorá chráni, a Európu, ktorá je majákom ukazujúcim smer.

 

Po prvé: Európa, ktorá inovuje

Inovácia v tomto kontexte neznamená len technologické inovácie, nech už sú pre naše hospodárstvo akokoľvek potrebné. Inovácie potrebujeme vo všetkých oblastiach, potrebujeme kreativitu v novom ponímaní, či už ide o naše inštitúcie, politiky, spôsob, ako konáme, alebo dokonca spôsob života, pretože práve toho sa týka požiadavka zelenej transformácie.

Konferencia o budúcnosti Európy nám musí pomôcť nájsť spôsoby, ako inovovať tak, aby znovu nadobudol zmysel projekt, s ktorým sa budú môcť stotožniť všetci Európania. Ako viete, práce na konferencii sú v plnom prúde a čoskoro nadíde čas vyvodiť prvé závery. Zdôrazňujem, že: keď nastane čas prejsť od slov k skutkom, od sľubov k projektom, od nápadov k ich realizácii, musíme splniť to, čo je našou povinnosťou.

Inovácie budú potrebné vo všetkých oblastiach!

Samozrejme, v inštitucionálnej oblasti. Naša Únia nie je dokonalá, na jej budovaní sa neustále pracuje. Parlament už dávno presadzuje konkrétny návrh, ako zvýšiť demokratickosť našich inštitúcií, ako ich posilniť a zaistiť, aby boli inovatívnejšie: prostredníctvom práva legislatívnej iniciatívy.

Inovácie budú potrebné pri tvorbe našich právnych predpisov. Naša Únia musí ako prvá stanovovať normy v oblastiach, na ktoré sa dnes upiera pozornosť celého sveta, najmä pri regulácii nových hospodárskych odvetví. Práve v nich predstavuje legislatívna oblasť ešte aj dnes doslova džungľu. Urobili sme tak v záujme ochrany osobných údajov, a teraz náš príklad nasleduje celý svet. Je najvyšší čas urobiť to isté aj v prípade digitálnych trhov, aby pravidlá stanovovali občania, a nie digitálni giganti.

Budeme musieť inovovať aj spôsoby financovania. Ani pri financovaní našich politík a opatrení sa nesmieme obávať zmeny a báť inovovať. Znovu by som chcel zdôrazniť, že Parlament aj európski občania netrpezlivo očakávajú zverejnenie balíka týkajúceho sa vlastných zdrojov. Tento balík by mal Únii umožniť udržateľné doplnenie jej finančných nástrojov a splatenie spoločne spôsobených dlhov. Ide o otázku dôveryhodnosti a schopnosti dodržať dané slovo. Tieto inovácie nás nezbavia povinnosti zosúladiť náš finančný rámec s výzvami, ktoré prináša naše storočie, pričom musíme zároveň realisticky zreformovať Pakt stability a rastu. Nemôžeme sa naďalej snažiť vtesnať našu budúcnosť a budúcnosť našich detí do pravidla 3 %.

 

Po druhé: Európa, ktorá chráni

Musíme vzkriesiť myšlienku, že Európa chráni nás a svoje hranice, že chráni svojich občanov, koná, aby zaručila ich bezpečnosť a aby zaistila spoločné blaho a zvrchovanosť každého členského štátu. Toto sme urobili v prípade našej spoločnej politiky v oblasti očkovania: dôrazne sme ukázali, že Európa sa dokáže postaviť zoči-voči aj tým najvážnejším krízam, aby chránila svojich občanov. Musíme sa naďalej usilovať o budovanie zdravej Európy a posilniť našu štruktúru v oblasti zdravia na svetovej úrovni, ak chceme zabezpečiť väčšiu mieru prevencie a ochrany a lepšiu pripravenosť na krízy. Vítam rozhodnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia začať rokovania o záväznom nástroji na boj proti pandémiám.

Ak chceme chrániť Európanov, musíme byť lepšie pripravení reagovať na budúce krízy, či už ide o zdravotné, prírodné, obchodné, diplomatické, alebo vojenské krízy.

V prvom rade musíme posilniť spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku, aby sme mohli ako celok rýchlejšie a silnejšie konať, keď sú ohrozené naše záujmy. Viem, že táto téma bude jedným z kľúčových aspektov nadchádzajúceho francúzskeho predsedníctva, čo hodnotím pozitívne.

Ak chceme chrániť Európanov, musíme sa tiež naučiť posilňovať s väčším dôrazom integráciu našich opatrení v oblasti riadenia migrácie a vonkajších hraníc. Vo svojich vystúpeniach som často hovoril o otázke migrácie a azylu. Nie je žiadnym tajomstvom, že migrácia je jednou z kľúčových tém vo vonkajších vzťahoch EÚ aj našich zahranično-politických programov. Parlament už pracuje na zlepšení návrhov Komisie týkajúcich sa európskeho paktu o migrácii a azyle na základe nového paktu solidarity a zodpovednosti. Rada sa do nich tiež zapojí a my teraz musíme urýchlene dospieť k dohode, inak v tomto spise prevládnu populizmus a krátkodobé riešenia. Nedávne udalosti na bieloruskej hranici jasne poukázali na potrebu ráznych a solidárnych krokov v tejto zásadnej oblasti.

Ak chceme chrániť Európanov, musíme zabezpečiť, aby mal každý Európan možnosť viesť dôstojný život vďaka svojej práci odmeňovanej dôstojnou a spravodlivou minimálnou mzdou. V tejto súvislosti znova požadujeme ambiciózny kompromis. Vítam aj návrh Komisie o pracovníkoch platforiem, na základe ktorého by sme mali byť schopní obnoviť sociálnu ochranu miliónov európskych pracovníkov.

Ak chceme chrániť Európanov, musíme tiež obnoviť rovnováhu v obchodných vzťahoch, ktoré narúšajú iné krajiny tým, že nás ohrozujú investíciami alebo nám hrozia donucovacími opatreniami.

A v neposlednom rade, ak chceme chrániť Európanov, musíme hľadať účinné technické a hospodárske riešenia v prípade energetickej krízy. Každému Európanovi musíme v prípade energetickej chudoby podať pomocnú ruku, a to aj vtedy, keď svetovými trhmi otriasa medzinárodná kríza. Aj v takých kritických chvíľach musí Únia vypracovať odvážne riešenia na zabezpečenie ochrany všetkých Európanov.

 

Po tretie: Európa, ktorá je vďaka svojmu demokratickému modelu majákom

Už niekoľko rokov sa hovorí o odolnosti. Európa si musí vypestovať odolnosť voči hospodárskym otrasom, konfliktom na hraniciach, ekologickej kríze, sociálnym krízam atď. Samozrejme, že musíme prekonávať tieto krízy a zvládať tieto výzvy: ale je odolnosť našou jedinou métou? Snažiť sa o odolnosť svojím spôsobom znamená, že sa už považujeme za porazených a za obeť a pociťujeme zraniteľnosť.

Európa potrebuje viac než len odolnosť. Musí sa znovu prepracovať k hrdosti na svoj demokratický model. Zo všetkých síl sa musíme usilovať, aby sa tento model demokracie, slobody a prosperity šíril, aby priťahoval a inšpiroval nielen našich európskych spoluobčanov, ale aj tých, čo žijú za našimi hranicami.

Zviditeľniť náš demokratický model ako príklad znamená preukázať, že sa môže presadiť, fungovať vo verejných politikách a dosahovať vynikajúce výsledky, pokiaľ preukážeme neochvejné odhodlanie.

Dúfam, že 9. máj 2022, keď slávime Deň Európy, využijeme ako príležitosť na spoločný, rázny a jednotný prejav svedčiaci o tom, nakoľko nám všetkým záleží na európskom projekte, na hodnotách a civilizácii, ktoré tento projekt vyjadruje.

Vážené dámy, vážení páni,

už asi tušíte, že môj dnešný prejav sa nesústreďuje len na niekoľko aktuálnych tém. Považoval som za dôležité využiť toto vystúpenie na to, aby som upozornil všetkých na nedostatky tohto projektu. .

Inovácie, ochrana, zviditeľnenie – tieto tri aspekty navrhujem ako základ obnovy nášho európskeho projektu. Drahý Emmanuel, počas mojej návštevy v Paríži minulý štvrtok mi utkvelo v pamäti heslo, ktoré si Francúzsko zvolilo pre svoje predsedníctvo Rady Únie: obnova, sila, spolupatričnosť. Chcel by som poukázať na to, že toto heslo je v dokonalom súlade s tým, čo som už povedal:

– pretože obnova nie je možná bez inovácií, – pretože sila, ktorú chceme dosiahnuť v prípade našej Únie, musí slúžiť na potvrdenie našej vízie sveta, a teda na ochranu Európanov;

– pretože Európania budú pociťovať spolupatričnosť s Európou len vtedy, ak jej politický model bude príkladom a inšpiráciou pre iných.

Som preto rád, že tieto rôzne vízie budúcnosti sa spájajú. Teraz je na nás, aby sme tieto vízie premietli do konkrétnych krokov, aby si Európa udržala svoje postavenie a dodržala sľuby, a tak slúžila všetkým Európanom.

Ďakujem a želám vám veľa úspechov v práci!